عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:1
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/10

تصويبنامه در خصوص تعرفه حمل مسافر در راه آهن

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/8/10 بنا به پيشنهاد شماره 11/9665 مورخ 1371/7/19 وزارت راه و ترابري، در اجراي بند (9) ماده (10) قانون «اساسنامه شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران» ـ منصوب 1366 – تصويب نمود: