عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13897
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/08/30
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور بازسازي مناطق جنگزده]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/3

اصلاح آئين نامه اجرايي تبصره 30 قانون بودجه سال 1371 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/8/3 بنا به پيشنهادشماره 696/108 مورخ 26/7/71 نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور بازسازي مناطق جنگزده کشور به استناد تبصره (30) قانون بودجه سال 1371 کل کشور تصويب نمود: ماده (6) آيين نامه اجرايي تبصره (30) قانون بودجه سال 1371 کل کشور – موضوع تصويبنامه شماره 29974/ت 556 ه مورخ 1370/12/29 هيأت وزيران – به شرح زير اصلاح مي شود: