عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13897
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/08/30
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و آموزش عالي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/10

تصويبنامه راجع به الحاق يك تبصره به ماده 3 آيين نامه اجرايي تبصره 43 قانون بودجه سال 1371 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/8/10 تصويب نمود:
عبارت زير به عنوان تبصره (3) به انتهاي ماده (3) آيين نامه اجرايي تبصره (43) قانون بودجه سال 1371 کل کشور – موضوع تصويبنامه شماره 23628/ت 293 ه مورخ 1371/7/1 – الحاق مي شود:
تبصره 3 ـ قرار دادهاي مربوط به دوره هاي آموزشي کوتاه مدت تخصصي که قبل از تاريخ اين مصوبه منعقد يا شروع شده اند مشمول مقررات اين تصويبنامه، نيستند.