عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/26

معافيت سيصد دستگاه اتوبوس شهرداري تهران از پرداخت سود بازرگاني

1371.07.26 ـ .34863ت346ه ـ 1371.07.30 ـ 60
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.26 به استناد بند (ب) ماده (2) قانون "‌امور گمركي" ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
‌سيصد (300) دستگاه اتوبوس ـ موضوع نامه شماره 10.41186 مورخ 1371.7.22 شهرداري تهران ـ از پرداخت سود بازرگاني معاف است.