عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/22

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه كاميون موضوع نامه وزارت صنايع سنگين توسط شركت صادرات و واردات شرق

1371.07.22 ـ .25528ت357ه ـ 1371.08.05 ـ 59
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.22 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين و به استناد بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب‌نمود:
‌ورود و ترخيص يك دستگاه كاميون ـ موضوع نامه شماره 33095 مورخ 1371.7.19 وزارت صنايع سنگين ـ توسط شركت صادرات و واردات شرق مجاز‌است.