عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/19

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور تكميل پروژه‌هاي طرح ايجاد پايگاه‌هاي بهداشتي ايرانشهر و‌كرمان به وزارت مسكن و شهرسازي

1371.07.19 ـ .34768ت344ه ـ 1371.07.28 ـ 47
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.19 بنا به پيشنهاد شماره 9083 ـ 33 مورخ 1371.7.13 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون "‌محاسبات‌عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ دويست ميليون (200.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به منظور‌تكميل پروژه‌هاي طرح ايجاد پايگاه‌هاي بهداشتي ايرانشهر و كرمان در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌برنامه و بودجه هزينه گردد.