عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/12/17
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/15

اجازه استفاده از خدمات تعدادي از بازنشستگان در دانشگاه‌هاي الزهراء و شهيد بهشتي و اداره كل كار و امور اجتماعي و‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور

1371.07.15 ـ .54596ت69ك ـ 1371.12.19 ـ 46
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.7.15 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد ماده 8 قانون "‌نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌استفاده از خدمات بازنشستگان به شرح زير از تاريخ 1371.7.15 لغايت پايان سال 1371 در دستگاه‌هاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ دو (2) نفر بازنشسته موضوع نامه‌هاي شماره 72.9565.14531 مورخ 1371.6.10 و شماره 72.9489.14393 مورخ 1371.6.10 وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي به ترتيب در دانشگاه الزهرا و دانشگاه شهيد بهشتي.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 31091 مورخ 1371.7.7 وزارت كار و امور اجتماعي در اداره كل كار و امور اجتماعي استان تهران.
3 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 1.3198 مورخ 1371.7.1 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در آن سازمان.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور