عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/15

استرداد لايحه تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش منطقه‌اي از مجلس شوراي اسلامي

1371.07.15 ـ .48679ت455ه ـ 1371.10.06 ـ 45
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.15 در اجراي ماده (89) اصلاحي آيين‌نامه داخلي مجلس ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
‌لايحه تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش منطقه‌اي كه طي نامه شماره 9254 مورخ 1369.10.3 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است، مسترد گردد.