عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/11

تغيير دستگاه‌هاي اجرايي پروژه‌هاي موضوع ابلاغيه‌هاي راجع به اعتبارات نوسازي (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)

1371.07.11 ـ 33693 ـ 1371.07.11 ـ 34
‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512 ت ه مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجراء ابلاغ‌مي‌گردد:
‌دستگاه اجرايي پروژه‌هاي رديف 2.1 و 2.2 از فصل آموزش و پرورش ابلاغيه شماره 11978 مورخ 71.4.1، از ستاد بازسازي استان "‌به" مديريت نوسازي‌مدارس استان"، و همچنين دستگاه اجرايي پروژه‌هاي رديف 1.1، 1.2، 1.3 و 1.4 از فصل عمران شهرها (‌شهرستان آبادان) ابلاغيه شماره 16688 مورخ71.4.15، از "‌استانداري ـ ستاد بازسازي" به "‌شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور" تغيير مي‌يابد.