عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/8

اجازه تأسيس دفتر نمايندگي شركت صنايع الكترونيك ايران در كشور مالزي

1371.07.08 ـ .24679ت339ه ـ 1371.07.21 ـ 30
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 23 ـ 39.7 ـ .1603ه221. مورخ 1371.6.1 شركت صنايع الكترونيك ايران وابسته به‌وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، و تأييد شماره 1858 ـ 500.1 مورخ 1371.6.31 وزارت امور خارجه به استناد بند ي" تبصره(2) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌شركت صنايع الكترونيك ايران مجاز است نسبت به تأسيس دفتر نمايندگي در كشور مالزي اقدام كند.