عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/5

اجازه برگزاري جشنواره بين‌المللي فيلمهاي كودكان و نوجوانان توسط شهرداري اصفهان

1371.07.05 ـ .23629ت319ه ـ 1371.07.12 ـ 15
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.5 بنا به پيشنهاد شماره 4554.1.11 مورخ 1371.6.31 وزارت كشور، به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون "‌نحوه‌اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌برگزاري "‌جشنواره بين‌المللي فيلمهاي كودكان و نوجوانان" ـ توسط شهرداري اصفهان از محل اعتبارات ارزي و ريالي و ساير امكانات شهرداري مزبور و وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي، مجاز است.