عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/1

"‌فهرست منضم به متن مصوب جلسه مورخ 1371.7.1 كميسيون رفاه اجتماعي هيأت وزيران"

‌لغو چند مصوبه در خصوص ورود خودرو
1371.07.01 ـ .24156ت323ه ـ 1371.08.12 ـ 13
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.1 با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ـ موضوع نامه شماره 502 ه ـ ب مورخ 1371.2.26 ـ‌تصويب نمود:
‌تصويب‌نامه شماره .9554ت103 ه مورخ 1369.3.30 از تاريخ 1370.8.29، و تصويب‌نامه‌هاي شماره .6700ت64 ك مورخ 1369.4.31،.42890ت66ك مورخ 1369.4.31، .42890ت66ك مورخ 1369.4.31، 938 ـ .69ت86كم مورخ 1369.5.27، .4825ت165ك مورخ 1369.8.24،‌از تاريخ 1370.9.9 لغو مي‌شوند.