عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/1
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/7/20

اجازه استخدام 150 نفر در مشاغل فني با مدرك تحصيلي دانشگاهي به سازمان برنامه و بودجه

1371.07.01 ـ .32602ت44ك ـ 1371.07.22 ـ 11
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.7.1 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.92066ت890 مورخ 1368.10.7)، بنا به درخواست سازمان برنامه و بودجه و پيشنهاد شماره .3350‌د مورخ 1371.6.17 سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور و به استناد بند"‌الف" تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
‌سازمان برنامه و بودجه مجاز است نسبت به استخدام رسمي و غير رسمي يكصد و پنجاه (150) نفر در مشاغل فني، با مدرك تحصيلي دانشگاهي به شرح‌فهرست پيوست از محل اعتبارات مصوب خود با رعايت ساير مقررات مربوط اقدام نمايد.