عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/1

انتصاب آقاي عبدالرحمن نديمي بوشهري به عنوان استاندار بوشهر

1371.07.01 ـ .122676ت321ه ـ 1371.07.12 ـ 8
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.1 بنا به پيشنهاد شماره 4135.1 مورخ 1371.6.10 وزارت كشور، و به استناد بند (3) ماده واحده "‌قانون راجع به‌حذف عبارت فرماني همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به معني از مقدمات كشور" ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمودند:
‌آقاي عبدالرحمن نديمي بوشهري به عنوان استاندار بوشهر منصوب گردد.