عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13876
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/08/5
  • تعداد مواد:6
  • دستگاه مجری:[سازمان تربيت بدني][وزارت كار و امور اجتماعي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

اصلاح آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره ماده 154 قانون كار جمهوري اسلامي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره 1013410 مورخ 1371.3.10 وزارت صنايع و به استناد تبصره ماده (154) قانون "‌كار‌جمهوري اسلامي ايران" ـ مصوب 1369 ـ تصويب نمودند: