عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13870
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/28
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

تصويبنامه در خصوص پيمان هاي ارزي صادر كنندگان كالاهاي صادراتي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/6/22 بنا به پيشنهاد شماره 446/ه ـ م مورخ 1371/4/28 بانک مرکزي و به استناد تبصره (1) ماده (19) قانون «مقررات صادرات و واردات» ـ مصوب 1366 – تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح