عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

‌ماده 2 ـ

حق كشيك مقيم افراد موضوع اين آيين‌نامه در رشته‌هاي اورژانس شامل جراحي عمومي، جراحي زنان، ارتوپدي، بيهوشي، قلب و عروق، مغز و‌اعصاب و متخصص داخلي كه در بخش قلب و عروق مسئوليت دارد، همچنين رشته‌هاي مربوط به بخشهاي مراقبتهاي ويژه (C.C.U و I.C.U) معادل 100‌برابر "‌ضريب محروميت"، و در ساير رشته‌ها 60 برابر "‌ضريب محروميت" است. حق كشيك آنكال در رشته‌هاي اورژانس ياد شده، 40 برابر "‌ضريب‌محروميت"، و در بقيه رشته‌ها، 30 برابر "‌ضريب محروميت" است.
‌كارمزد خدمات تشخيصي و درماني برابر ضوابط مندرج در ماده (6) آيين‌نامه اجرايي قانون "‌مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني" ـ‌مصوب 1364 هيأت وزيران ـ پرداخت مي‌شود.
‌تبصره 1 ـ "‌ضريب محروميت"، ضريب ريالي متغيري است كه در مناطق مختلف با توجه به محروميت و به تناسب وضعيت مركز درماني تعيين مي‌شود.
‌تبصره 2 ـ ارزش "‌ضريب محروميت" بين 100 تا 200 ريال متغير بوده و كميسيون موضوع ماده (1) مجاز به اتخاذ تصميم در محدوده ياد شده مي‌باشد.
‌تبصره 3 ـ كادر پزشكي و پيراپزشكي كه به عناوين مختلف از جمله عدم اشتغال به حرفه پزشكي و بيماري تقاضاي معافيت از انجام خدمت موضوع ماده (10)‌قانون را دارند، بايد تقاضاي خود را به طور كتبي به رييس شبكه بهداشت و درمان محل ارائه دهند تا از طريق نظام پزشكي مركز استان، مورد رسيدگي و تعيين‌تكليف قرار گيرد.