عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13869
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/27
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
  • یادداشت:قانون واحده ضميمه شامل 11 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/6/29
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/7/5

قانون تصويب قانون واحده اسلامي در مورد تحريم اسراييل