عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13861
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/18
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

تصويبنامه در خصوص برقراري روابط سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت دومنيكن

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/6/22 بنا به پيشنهاد شماره 404/22 – 300/512 مورخ 1371/3/24 وزارت امور خارجه، به استناد تبصره بند (1) ماده (2) قانون «وظايف وزارت امور خارجه» ـ مصوب 1364 – تصويب نمود:
وزارت امورخارجه نسبت به برقراري روابط سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت دومنيکن اقدام نمايد.