عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران مورخ 1371/4/25

‌نحوه كاهش و حذف تدريجي استعمال دخانيات

‌طرح "‌نحوه كاهش و حذف تدريجي استعمال دخانيات" مصوب هشتم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي كه از نظر شوراي‌نگهبان مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شده بود، در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي كافي قرار گرفته، و نظر به اين كه‌اصلاح و تتميم طرح مذكور مورد موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار نگرفت، لذا ضمن تأييد نظر شوراي نگهبان، مقرر گرديد:
‌دولت در خصوص چگونگي "‌نحوه كاهش استعمال دخانيات" بررسي كامل به عمل آورده و با توجه به اختيارات قانوني خود رأساً اقدامات اجرايي‌مربوط را معمول داشته و يا نسبت به تهيه لايحه پيشنهادي و تقديم به مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد.
‌موضوع "‌نحوه كاهش استعمال دخانيات" در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ بيست و پنجم تير ماه يك هزار‌و سيصد و هفتاد و يك مجمع تشخيص مصحلت نظام بررسي و به شرح فوق به تصويب رسيده است.