عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1371/10/22

تائيد انتخاب رئيس دانشگاه اروميه

(مصوب دويست ونودوششمين جلسه مورخ 22/10/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
حسب پيشنهاد وزيرمحترم فرهنگ وآموزش عالي باانتصاب آقاي دكتر سيد مهدي رضوي روحاني به عنوان رئيس دانشگاه اروميه موافقت بعمل آمد