عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1371/10/22

تائيد نماينده جديد وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي درشوراي فرهنگي اجتماعي زنان

(مصوب دويست ونودو هشتمين جلسه مورخ 22/10/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
بنابه پيشنهاد وزيرمحترم فرهنگ وارشاد اسلامي باعضويت سركار خانم بهزادپور به عنوان نماينده جديدآن وزارت درشوراي فرهنگي اجتماعي زنان موافقت شد.