عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1371/9/24

تائيد انتخاب مشاور محترم رياست جمهوري دراموربانوان درشوراي فرهنگي واجتماعي زنان

(مصوب دويست و نودو ششمين جلسه مورخ 24/9/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
باعضويت سركارخانم شهلا حبيبي مشاور محترم رياست جمهوري در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان موافقت گرديد.