عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1371/5/6

تائيد انتخاب مديرمركز نشردانشگاهي

(مصوب دويست وهشتاد وهفتمين جلسه مورخ 6/5/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
بنابه پيشنهاد شوراي عالي مركز نشردانشگاهي مبني برادامه مديريت آقاي دكتر نصرالله پورجوادي درمركز نشردانشگاهي موافقت بعمل آمد.
‌‌