عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:6
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1371/5/6

اهداف، سياستها و وظايف و اساسنامه شوراي عالي جوانان

(‌مصوب دويست و هشتاد و هفتمين جلسه مورخ 71.5.6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌شماره .2020‌دش ـ تاريخ 71.6.2