عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/25

اجازه ورود و ترخيص دويست و بيست دستگاه كاميون

1371.06.25 ـ .23850ت309ه ـ 1371.07.06 ـ 779
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 31071 مورخ 1371.6.14 وزارت صنايع سنگين، به استناد بند (ب) تبصره (13) قانون‌بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص دويست و بيست (220) دستگاه كاميون مستعمل ناويستار اينترنشنال توسط شركت كانال شرق آسيا با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز‌مي‌باشد.