عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/25

اجازه اقدام نسبت به انعقاد قرارداد حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و سريلانكا

1371.06.25 ـ .23762ت304ه ـ 1371.07.05 ـ 776
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 7547.11 مورخ 1371.6.10 وزارت راه و ترابري
‌تصويب نمودند:
‌وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و سريلانكا اقدام و ادامه مراحل قانوني تا تصويب نهايي‌را پيگيري نمايد.