عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/25

اجازه ادامه فعاليت كليه نمايندگي‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور

1371.06.25 ـ .23763ت303ه ـ 1371.07.05 ـ 775
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.25 بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد شماره 1640 ـ 500.1 مورخ 1371.6.14 وزارت امور خارجه،‌به استناد بندي (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌ادامه فعاليت كليه نمايندگيهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور مجاز مي‌باشد.