عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

ايجاد اصلاحاتي در تصويب‌نامه موضوع اختصاص 0.020 از تلفنهاي قابل واگذاري به كاركنان دولت

1371.06.22 ـ .24651ت336ه ـ 1371.07.21 ـ 768
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 تصويب نمودند:
‌تصويب‌نامه شماره .52122ت318 مورخ 1367.5.1 ـ موضوع اختصاص 20% از تلفنهاي قابل واگذاري به كاركنان دولت ـ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1 ـ بندهاي (1 ـ 1) و (2 ـ 1) از فصل اول حذف مي‌شود.
2 ـ عبارت "‌تشخيص ستاد" مندرج در بندهاي (1 ـ 2) و (2 ـ 2) به عبارت "‌تشخيص شركت مخابرات ايران" تغيير مي‌يابد.
3 ـ عبارت "‌ستاد" مندرج در بندهاي (7 ـ 3) و (5 ـ 4) به عبارت "‌شركت مخابرات ايران" تغيير مي‌يابد.
4 ـ بند (1 ـ 5) حذف مي‌شود.