عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:3
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

نحوه معافيت كالاهاي صادركنندگاني كه در سالهاي 1358 تا 1368 به علت عدم واريز پيمان ارزي خود به عنوان متعهد ارزي‌شناخته شده‌اند از شمول دريافت پيمان ارزي

1371.06.22 ـ .33379ت308ه ـ 1371.07.05 ـ 759
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره .446ه م مورخ 1371.4.28 بانك مركزي و به استناد تبصره (1) ماده (19) قانون "‌مقررات‌صادرات و واردات" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:


روابــــط صریـــــــــح