عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

اجازه اقدام نسبت به افتتاح سركنسولگري در شهر حلب سوريه به وزارت امور خارجه

1371.06.22 ـ .23758ت299ه ـ 1371.07.05 ـ 757
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره 710.2630 مورخ 1371.3.17 وزارت امور خارجه، به استناد تبصره بند (2) ماده (2) قانون"‌وظايف وزارت امور خارجه" ـ مصوب 1364 ـ و در اجراي بند (13) ضوابط اجرايي بودجه سال 1365 ـ تنفيذ شده در سال 1371 ـ تصويب نمودند:
‌وزارت امور خارجه نسبت به افتتاح سركنسولگري در شهر حلب سوريه اقدام نمايد.