عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

‌اجازه سرمايه‌گذاري در رشته‌هاي ساخت، مونتاژ و تعمير هواپيماهاي سبك و متوسط به بخشهاي عمومي، تعاوني و خصوصي

1371.06.22 ـ .23756ت296ه ـ 1371.07.05 ـ 754
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره 6775 مورخ 1371.2.20 وزارت صنايع سنگين به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مفاد بند (37 ـ 4) بخش "ب" قسمت يكي قانون "‌برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران" ـ مصوب 1368 ـ تصويب نمودند:
‌علاوه بر بخش دولتي، بخشهاي عمومي، تعاوني و خصوصي نيز مي‌توانند در رشته‌هاي مشروح زير سرمايه‌گذاري نمايند:
1 ـ ساخت، مونتاژ و تعمير هواپيماهاي سبك از قبيل هواپيماهاي مدل، بي‌موتور، كلايدر (‌هواسر)، كايت (‌سبك‌پر).
2 ـ ساخت، مونتاژ و تعمير هواپيماهاي سبك و متوسط يك و چند موتوره، (‌با حداكثر وزن پروازي 6000 كيلوگرم).
3 ـ ساخت، مونتاژ و تعمير هلي‌كوپترهاي سبك و متوسط يك و چند موتوره، (‌با حداكثر وزن پروازي 3000 كيلوگرم).
‌تبصره 1 ـ رعايت استاندارد مقررات هواپيمايي بين‌المللي (‌ايكائو) در كليه امور الزامي مي‌باشد.
‌تبصره 2 ـ مجوز پرواز توليدات بالا از طريق وزارت راه و ترابري (‌سازمان هواپيماي كشوري) صدر خواهد شد.