عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

‌اضافه شدن شركت آپارتمان شاهگلي و شركت توليدي خانه‌گستر به شركتهاي مندرج در فهرست تصويب‌نامه سياست واگذاري‌سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركتهاي دولتي

1371.06.22 ـ .23272ت283ه ـ 1371.06.25 ـ 744
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
"‌شركت آپارتمان شاهگلي" و "‌شركت توليدي خانه‌گستر" به شركت‌هاي مندرج در فهرست شماره يك پيوست تصويب‌نامه شماره .5283ت109 ه مورخ1370.3.29 هيأت وزيران موضوع "‌سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي" اضافه مي‌شود.