عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

اجازه انعقاد موافقت‌نامه كشتيراني بين جمهوري اسلامي ايران و بلغارستان به وزارت راه و ترابري

1371.06.22 ـ .23353ت281ه ـ 1371.06.28 ـ 743
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري تصويب نمودند:
‌وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقت‌نامه كشتيراني بين جمهوري اسلامي ايران و بلغارستان اقدام و ادامه مراحل قانوني تا تصويب‌نهايي را پيگيري نمايد.