عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/18
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/7/8

اجازه استفاده از خدمات بازنشستگان در چند دستگاه اجرايي

1371.06.18 ـ .22653ت40ك ـ 1371.07.13 ـ 740
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.6.18 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد ماده (8) قانون "‌نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌استفاده از خدمات بازنشستگان به شرح زير از تاريخ 1371.6.18 لغايت پايان سال 1372 در دستگاه‌هاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي‌باشد:
1 ـ چهار (4) نفر بازنشسته موضوع نامه‌هاي شماره 5590 مورخ 1371.5.31 و شماره 5592 مورخ 1371.5.31 و شماره 5675 مورخ 1371.6.1 و شماره3531 مورخ 1371.4.10 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، سازمان انتقال خون ايران، دانشگاه علوم پزشكي‌ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 12.8270 مورخ 1371.5.11 نهضت سواد آموزي در آن نهاد.
3 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 72.8732.12284 مورخ 1371.5.21 وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه فردوسي مشهد.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور