عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/11

‌اصلاح تصويب‌نامه دستورالعمل هماهنگي در استفاده از خدمات نيروي انساني مورد نياز دستگاه دولتي به صورت خريد‌خدمت

1371.06.11 ـ .32870ت278ه ـ 1371.06.25 ـ 710
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.11 بنا به پيشنهاد شماره .100‌د مورخ 1371.1.16 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد اصلي يكصد و‌سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
‌تبصره (2) بند (3) تصويب‌نامه شماره 17598 مورخ 1362.3.23 هيأت وزيران حذف و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاحي مي‌شود:
‌تبصره 1 ـ در صورت ضرورت مي‌توان با رعايت ماده (11) قانون "‌نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت" ـ مصوب 1370 ـ و تأييد و زير يا بالاترين مقام‌مؤسسه دولتي مربوط يا مقام مجاز از طرف ايشان، معادل مبالغ زير به كاركنان خريد خدمت پرداخت نمود و با موافقت مقامات ياد شده اين مبالغ تا ميزان دو‌برابر قابل افزايش است.