عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/11

تعيين هزينه برگزاري آزمون ورود دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و اعزام

1371.06.11 ـ .32190ت274ه ـ 1371.06.23 ـ 708
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 72.9549.14044 مورخ 1371.6.9 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد بند "‌الف"‌تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب نمودند:
‌هزينه برگزاري آزمون ورودي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و اعزام به شرح زير تعيين مي‌شود:
1 ـ حق ثبت نام داوطلبان كنكور سراسري (3500) ريال
2 ـ حق ثبت نام داوطلبان آزمون دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته (4000) ريال
3 ـ حق ثبت نام داوطلبان آزمون دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته (5000) ريال
4 ـ حق ثبت نام داوطلبان آزمون دوره‌هاي دكتراي داخل و اعزام (6000) ريال
به خارج از كشور