عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/8

مسافرت وزير كشاورزي جهت شركت در اجلاس فوق‌العاده شوراي جهاني غذا در نيويورك به كشور آمريكا

1371.06.08 ـ .22710ت267ه ـ 1371.06.14 ـ 698
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.8 بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و در اجراي ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و‌جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌وزير كشاورزي جهت شركت در اجلاس فوق‌العاده شوراي جهاني غذا در نيويورك به كشور آمريكا مسافرت نمايد.