عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/6/25
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/4

اجازه اعاده به خدمت فرد بازنشسته مربوط به وزارت فرهنگ و آموزش عالي

1371.06.04 ـ .23418ت30ك ـ 1371.06.29 ـ 685
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.6.4 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد "‌قانون راجع به اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت" مصوب 1360 تصويب نمودند:
‌اعاده به خدمت فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 72.6838.7004 مورخ 1371.3.31 وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه شهيد بهشتي، با رعايت‌ساير مقررات مربوط مجاز مي‌باشد.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح