عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/4

جابجايي برخي از اعتبارات جاري خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت وزارت كشور

1371.06.04 ـ .31396ت269ه ـ 1371.06.14 ـ 683
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 6865 ـ 33 مورخ 1371.5.27 سازمان برنامه و بودجه، به استناد قانون "‌اجازه ايجاد تسهيلات‌قانوني براي اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب سال 1371" ـ مصوب 1371.3.21 ـ جابه‌جايي برخي از اعتبارات جاري خارج از مشمول قانون "‌محاسبات‌عمومي" و ساير مقررات عمومي دولت وزارت كشور ـ موضوع جدول پيوست تصويب‌نامه شماره .17503ت181ه مورخ 1371.4.31 ـ را به شرح زير‌تصويب نمود:

 


 


 
رديف                          


عنوان


مبلغ قبلي


افزايش يا (‌كاهشي)  


مبلغ مصوب


105002


وزارت كشور - هزينه انتخابات       


544.5


1.455.500


2.000.000


105012


وزارت كشور - هزينه‌هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده‌شدگان از كشورهاي ديگر اردوگاه براي آنها


1.245.420


1.134.580


 


503041


تقويت بنيه دفاعي و بازسازي مناطق آسيب‌ديده از جنگ تحميلي(‌تجهيز و تقويت بنيه امنيت و اجتماعي)


23.542.800  


8.657.200


32.200.000


105010


وزارت كشور - نيروي انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 


22.810.960


11.247.280     


11.563.680


جمع                                                 


48.143.680


 


48.143.680