عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/4

اصلاح بند الف ماده 5 آيين‌نامه اجرايي تبصره 16 قانون بودجه سال 1371 كل كشور

1371.06.04 ـ .30338ت268ه ـ 1371.06.14 ـ 681
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 4103 ـ 8064.42 ـ 1 مورخ 1371.5.11 سازمان برنامه و بودجه ‌تصويب نمودند:
‌عبارت "‌و تصويب‌نامه شماره .44052ت250 مورخ 1368.4.14" به عبارت مندرج در پرانتز سطر دوم بند "‌الف" ماده (5) تصويب‌نامه شماره.16163ت137ه مورخ 1371.4.6 اضافه مي‌شود.