عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/4

‌اصلاح تصويب‌نامه تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و پنجاه ميليون ريال به منظور تعميرات اساسي بيمارستان كازرون به‌سازمان منطقه‌اي بهداشت درمان استان فارس

1371.06.04 ـ .32207ت264ه ـ 1371.06.11 ـ 680
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان برنامه و بودجه تصويب نمودند:
‌تصويب‌نامه شماره .30915ت218ه مورخ 1371.5.24 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌در سطر سوم عبارت "‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" جايگزين عبارت "‌سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان فارس" و عبارت "‌استان فارس" در‌انتهاي سطر چهارم حذف مي‌شود.