عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/4

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و بيست ميليون و ششصد هزار ريال به منظور تجهيز و راه‌اندازي ده كتابخانه سيار‌روستايي در سطح كشور به شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

1371.06.04 ـ .31395ت263ه ـ 1371.06.11 ـ 679
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4 بنا به پيشنهاد شماره .1094ك مورخ 1371.4.6 وزارت آموزش و پرورش، و تأييد شماره 6855 ـ 33 مورخ1371.5.27 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ دويست و بيست ميليون و ششصد هزار (220.600.000) ريال از اعتبار رديف 503001 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده ـ قانون بودجه سال 1371 كل‌كشور، به منظور تجهيز و راه‌اندازي ده (10) كتابخانه سيار روستايي در سطح كشور در اختيار شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان قرار گيرد تا‌پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.