عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/1
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/8/4

بلامانع بودن استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه سازمان انرژي اتمي در سازمان مزبور

1371.06.01 ـ .35444ت47ك ـ 1371.08.09 ـ 671
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.6.1 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4 )، به استناد "‌ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي اساس دستگاه‌هاي دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌استفاده از خدمات فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 20404 ـ 2 مورخ 1371.6.22 سازمان انرژي اتمي ايران در آن سازمان از تاريخ 1371.6.1 لغايت1372.6.31 با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع مي‌باشد.