عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1371/1/1

-

شماره دادنامه 157 کلاسه پرونده 70/91
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: مدير کل هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و ششم ديوان عدالت اداري.
مقدمه – الف – شعبه ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه 69/208 موضوع شکايت آقاي فرامرز انصاري به طرفيت هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رأي شماره 1849/1 هيأت تجديد نظر به شرح دادنامه 830 – 3/10/69 چنين رأي صادر نموده است نظر به اين که ماده 28 قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مصرح است . در صورتي که متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد مي تواند حداکثر ظرف يک ماه پس از ابلاغ به ديوان شکايت نمايد و در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود و چون رأي قطعي در تاريخ 27/3/69 به شاکي ابلاغ شده و شاکي در تاريخ 1/5/69 يعني خارج از مهلت مقرر يک ماه مذکور در ماده فوق الذکر اقدام به شکايت نموده که ديگر حق شکايت نداشته فلذا نظر به مراتب فوق شکايت شاکي قابل طرح و رسيدگي در ديوان نبوده و رأي به رد آن صادر مي گردد.
ب – شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 69/1042 موضوع شکايت آقاي جهانشاه نادرپور کوهي به طرفيت هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته نقض رأي شماره 2006/1 – 9/5/69 به شرح دادنامه 69 مورخ 26/1/70 چنين رأي صادر نموده است با توجه به محتويات پرونده تخلفاتي و گزارشهاي متعدد مبني بر تأييد تخلفات منتسبه و با التفات به لايحه جوابيه مدير کل هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ايراد و اشکال قانوني که خدشه بر رأي هيأت تجديد نظر تخلفات مورد شکايت وارد نمايد مشهود نگرديد و از ناحيه شاکي دليلي که مبين نقض قانون باشد ارائه نشده لذا شکايت غير مذکور از جانب مدير کل هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مبني بر اين که دادخواست آقاي جهانشاه نادرپور کوهي وضع کاملاً مشابهي با آقاي فرامرز انصاري دارد شعبه چهارم دادخواست او را به وجود گذشت چهار روز بيشتر از مهلت مقرر يک ماهه (از تاريخ ابلاغ رأي) پذيرفته و رسيدگ کرده است.
رأي – با توجه به صراحت ماده 28 قانون تخلفات اداري داير به اين که «در صورتي که متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد مي تواند حداکثر ظرف يک ماه پس از ابلاغ به ديوان شکايت نمايد و در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود. و با عنايت به اين که در ماده فوق الذکر حداکثر مهلت زماني براي اعلام شکايت از تاريخ ابلاغ يک ماه اعلام نموده است لذا دادنامه 830 – 3/10/69 صادره از شعبه ششم ديوان عدالت اداري که متضمن معني فوق الذکر مي باشد با اکثريت آراء مطابق قانون و مقررات تشخيص گرديده است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد رضا عباسي فرد


روابــــط صریـــــــــح