عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13852
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/7
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/4

اصلاحيه بند الف ماده 5 آيين نامه اجرايي تبصره 16 قانون بودجه سال 1371 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/6/4بنابه پيشنهاد شماره 1403 ـ 42/8064 ـ 1 مورخ 1371/5/11 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود:
عبارت «و تصويبنامه شماره 44052/ت 250 مورخ 1368/4/14»
به عبارت مندرج در پرانتز سطر دوم بند «الف» ماده (5) تصويبنامه شماره 16163/ت 137 ه مورخ 1371/4/6 اضافه مي شود.