عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13841
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/6/25
  • دستگاه مجری:[وزارت صنايع سنگين]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/25

لغو تصويبنامه واگذاري توزيع خودرو از طريق وزارت صنايع سنگين

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/5/25 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 33068 مورخ 1362/5/21، موضوع واگذاري وظايف و مسؤوليت هاي کميته هماهنگي توزيع عادلانه خودرو به وزارت صنايع سنگين، از تاريخ 1370/1/1 لغو مي شود.