عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1371/5/25

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ نهصد ميليون ريال به منظور اجراي برنامه‌هاي مصوب شوراي عالي جمهوريهاي مسلمان‌نشين‌آسياي ميانه قفقاز به وزارت امور خارجه

1371.05.25 ـ .30876ت236ه ـ 1371.06.01 ـ 619
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد شماره 100.980 مورخ 1371.4.14 وزارت امور خارجه، و تأييد شماره 663 ـ 33 مورخ1371.5.20 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ نهصد ميليون (900.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به منظور اجراي‌برنامه‌هاي مصوب شوراي عالي جمهوريهاي مسلمان‌نشين آسياي ميانه و قفقاز، در اختيار وزارت امور خارجه قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌برنامه و بودجه، هزينه گردد.