عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/25

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور تكميل ساختمان درمانگاه‌ها و پستهاي دامپزشكي و ايستگاه‌هاي‌دامپروري به وزارت كشاورزي

1371.05.25 ـ .30850ت234ه ـ 1371.06.01 ـ 614
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد شماره 4070.771.510 مورخ 1371.13.16 وزارت كشاورزي، و تأييد شماره 6641 ـ 33 مورخ1371.5.19 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ دويست ميليون (200.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور به منظور‌تكميل ساحتمان درمانگاه‌ها و پستهاي دامپزشكي در سازمان عمران جيرفت و قزوين و نيز تكميل ايستگاه‌هاي دامپروري جيرفت، در اختيار وزارت كشاورزي‌قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، هزينه گردد.