عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/18

جواز ورود و ترخيص قطعي ده دستگاه خودروي سواري و 100 دستگاه وانت نيسان پاترول اهدايي توسط استانداري هرمزگان

1371.05.18 ـ .21696ت224ه ـ 1371.05.27 ـ 596
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.18 بنا به پيشنهاد شماره 22848 مورخ 1371.5.13 وزارت صنايع سنگين، و به استناد بند (6) ماده واحده قانون"‌مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص" ـ مصوب 1370 ـ و بند "ب" تبصره (13) قانون بودجه سال 1371 كل كشور، تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص قطعي ده (10) دستگاه خودروي سواري و ده (10) دستگاه وانت نيسان پاترول اهدايي ـ موضوع نامه شماره 15266 مورخ 1371.5.3‌استانداري هرمزگان ـ توسط استانداري هرمزگان، مجاز مي‌باشد.